تعداد آگهی در این صنف: 6
نام صنف: نمایشگاه اتومبیل

توضیحات: رئیس اتحادیه : علی آبروی آدرس : خیابان سلمان - خیابان شهید بهشتی - کد پستی 85869-84816 تلفن: 52418352