تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: نانوایان،آسیابداران آردفروشان

توضیحات: رئیس اتحادیه : علیرضا احمدپور مبارکه آدرس : خیابان سلمان - خیابان شهید مطهری - کد پستی 59489-84816 _ تلفن: 5227161