تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: آرایشگران و پیرایشگران مردانه

توضیحات: رئیس اتحادیه : محمدرضا توکلی آدرس : خیابان اباذر غفاری روبروی شرکت نفت - تلفن: 52467670