تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: تعمیرکاران اتومبیل

توضیحات: رئیس اتحادیه : اصغر بخشیان آدرس : خیابان شهید نیکبخت - روبروی پارک سوار شهروند - کد پستی 54174-84811 - تلفن: 03355254741