تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: بافندگان فرش دستباف

توضیحات: رئیس اتحادیه : جمشید باباجمالی