تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: بافندگان فرش دستباف

توضیحات: توضیحات درمورد این صنف در این قسمت قرار می گیرد.