تعداد آگهی در این صنف: 14
نام صنف: خواروبار،لبنیات فروشان

توضیحات: رئیس اتحادیه : مجتبی ایرانپورمبارکه آدرس : خیابان امام - خیابان شهید بهشتی - طبقه دوم - قرض الحسنه جواد الائمه - کد پستی 84968-84816 - تلفن: 52408300 - 52408676