تعداد آگهی در این صنف: 10
نام صنف: خیاطان و کفاشان

توضیحات: رئیس اتحادیه : محمدرضا علیزاده آدرس : خیابان سلمان - خیابان شهید بهشتی - طبقه فوقانی خیاطی نسل جوان - کد پستی 85971-84816 تلفن: 5268262